preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje

 > Natječaji
 

Objava: 4.12.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-01/20-01/151

Urbroj: 2137-32-20-01

Drnje, 04.12.2020.   

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18 ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje,

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                     - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                                     - neodređeno  vrijeme

2. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                       - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                                       - neodređeno vrijeme  

3 .UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                     -  4  sata tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                                     - neodređeno  vrijeme

4 .UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                                                                              - 16  sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                                                                              - određeno   vrijeme

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

               Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18 ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

               Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

              Kandidati koji se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju i žele koristiti to pravo, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok prijave je osam dana od objave natječaja. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu (kopija)
 • domovnicu (kopija)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja
 • potvrdu mirovinskog osiguranja (kopija)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE,  Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec .

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.           

Natječaj traje od 04.12.2020.g. do 12.12.2020.g. 

RAVNATELJ ŠKOLE 

Ivan Pikivača

                                                                                                                          

Objava: 18.08.2020.

 

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 2137-32-20-01

Drnje, 17.08.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ) i projekta PRILIKA ZA SVE 3 -  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III “ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020, ravnatelj OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 1. Pomoćnik/ica  u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   3  izvršitelj/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18).

 • Završeno najmanje četverogodišnje, srednjoškolsko obrazovanje
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Dodatnu  prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati/kinje koje se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su  dostaviti sve dokaze o
ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 102. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze  iz članka 103. stavka 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20

ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je od 18.08.2020. do 26.08.2020.

RAVNATELJ: Ivan Pikivača

                                                                                   

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72, Drnje

Klasa: 112-01/20-01/87

Urbroj: 2137-32-20-01

Drnje, 17.08.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17, 68/18 ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

          1. SPREMAČ/ICA  - 1 izvršitelj/ica

              - 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena - nepuno radno vrijeme

              - neodređeno  vrijeme                                                         

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                             

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 6/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18 ).  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 • (Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja- nalazi se  u nastavku.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnatelj Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  imenovat će povjerenstvo za provođenje natječaja. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Usmeno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  objavit će se  u MŠ Drnje o čemu će kandidati  biti obaviješteni .

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio  usmenom  vrednovanju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Točan datum i vrijeme vrednovanja kandidata  biti će objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu  priložiti: životopis,  svjedodžbu-(kopija), domovnicu-(kopija), uvjerenje o nekažnjavanju , potvrdu mirovinskog  osiguranja-(kopija).

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE,

Pemija 72, Drnje,

48316 Đelekovec.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku.

Natječaj traje od 18.08.2020. do 26.08.2020.

 

RAVNATELJ ŠKOLE: Ivan Pikivača                                                                           

         

  

 

 

 

ARHIVA NATJEČAJA:


Anketa
Što mislite o novom jelovniku u sklopu projekta „Pametan obrok za pametnu djecu“.Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2016.

Ukupno: 199461
CMS za škole logo
Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje / Pemija 72, HR-48322 Drnje / os-fkoncelak-drnje.skole.hr / ured@os-fkoncelak-drnje.skole.hr
preskoči na navigaciju