preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje

 > Natječaji
 

Objava 5. 3. 2024.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
KLASA: 112-02/24-01/12
URBROJ: 2137-32-24-01
Drnje, 5.3.2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.151/22, 156/23 ) i projekta PRILIKA ZA SVE 6 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   2  izvršitelj/ica.  ( 1 izvršitelj/ica u PŠ Sigetec i 1 izvršitlej/ica u PŠ Hlebine).

2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22, 156/23 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi .

Kandidati koji imaju završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi imaju prednost ,aukolikokandidat nema završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi , završit će je prije stupanja na rad.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17, 68/18 , 98/19., 64/20.151/22, 156/23).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

 Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  5.3.2024.g.  do  13.3.2024.  g.

 

RAVNATELJICA:

 Dunja Valenčak

Objava 28. 2. 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
PEMIJA 72
DRNJE

KLASA: 112-02/24-01/9
URBROJ: 2137-32-24-01
Drnje, 28.02.2024.    

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23 ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje:

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

                        1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica

                                    - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                    - neodređeno vrijeme

                                    - mjesto rada Drnje

                        2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                    - 7 sati tjedno  ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                    - određeno vrijeme

                                    - mjesto rada Drnje, Hlebine           

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                                  

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  te   Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje .

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23  ).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku , a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje 

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu na natječaj treba  priložiti i : životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                    OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja.  

Natječaj traje od 28.02.2024. 07.03.2024.

                                                                                               RAVNATELJICA ŠKOLE

   Dunja Valenčak mag. biol      

Objava 5. 2. 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
PEMIJA 72
DRNJE

KLASA: 112-02/24-01/6
URBROJ: 2137-32-24-01
Drnje, 05.02.2024.    

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23 ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje:

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

                        1. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - određeno vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje

                        2. UČITELJ/ICA FIZIKE- 1 izvršitelj/ica

                                   - 12 sati tjedno  ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                   - neodređeno vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje, Hlebine

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  te   Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje .

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23  ).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku , a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu na natječaj treba  priložiti i : životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 05.02.2024. 13.02.2024.

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE

Dunja Valenčak mag. biol                    

           

                                                                                  

 

           

Objava 10. 1. 2024.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2137-32-24-01

Drnje, 10.1.2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.151/22, 156/23 ) i projekta PRILIKA ZA SVE 6 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. ravnateljica OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   1  izvršitelj/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22, 156/23 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi .

Kandidati koji imaju završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi imaju prednost ,aukolikokandidat nema završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi , završit će je prije stupanja na rad.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17, 68/18 , 98/19., 64/20.151/22, 156/23).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  10.1.2024.g.  do  18.1.2024. g.

 

RAVNATELJICA:

 Dunja Valenčak

 

Objava 8. 11. 2023.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
KLASA: 112-02/23-01/49
URBROJ: 2137-32-23-01

Drnje, 8.11.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.151/22 )) i projekta PRILIKA ZA SVE 6 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   1  izvršitelja/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi .

Kandidati koji imaju završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi imaju prednost ,aukolikokandidat nema završenu edukaciju za rad pomoćnika u nastavi , završit će je prije stupanja na rad.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

 Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  8.11.2023.g.  do  16.11.2023. g.

 

RAVNATELJICA:

 Dunja Valenčak

                                                                                                   

Objava 26. 9. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
PEMIJA 72
DRNJE

KLASA: 112-02/23-01/14
URBROJ: 2137-32-23-01
Drnje,   26.09.2023.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje:

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

           

                1. UČITELJ/ICA    GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                            - 40  sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                            -  neodređeno  vrijeme –uz probni rad od 6 mjeseci

                            - mjesto rada Drnje, Peteranec, Sigetec, Hlebine

 

2. UČITELJ/ICA    GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                              - 7  sati tjedno ukupnog radnog vremena-    nepuno radno vrijeme

                              -  određeno  vrijeme

                              - mjesto rada Hlebine

 

3. UČITELJ/ICA    RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica

                           - 40  sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                            -  određeno  vrijeme

                             - mjesto rada Torčec

 

              4. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica

                         - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                          - određeno vrijeme

                           - mjesto rada Drnje

 

               5.UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica

                       - 12 sati ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                        - neodređeno vrijeme- probni rad od 6 mjeseci

                         - mjesto rada Drnje

 

                6. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica

                         - 40 sati  tjedno- puno radno vrijeme

                        -  određeno  vrijeme

                         - mjesto rada Hlebine

          

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                                 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  te   Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje .

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku , a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje 

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja.

Natječaj traje od 26.09.2023. do 04.10.2023.g.  

                                                                                              RAVNATELJICA:

Dunja Valenčak mag. biol.  

                                                                                          

Objava 20. 9. 2023.

 

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-02/23-01/32

URBROJ: 2137-32-23-01

Drnje, 20.09.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.151/22 )) i projekta PRILIKA ZA SVE 6 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   5  izvršitelja/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi .

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti - POVEZNICA

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti - POVEZNICA

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

 Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  20.09.2023. do 28.09.2023. g.

 

RAVNATELJICA:

 Dunja Valenčak

                                                                                                   

 

Objava 25. 4. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

Klasa: 112-02/23-01/28
Urbroj: 2137-32-23-01
Drnje, 25.04.2023.      

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU   SLOBODNOG  RADNOG   MJESTA

 1. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 20 sati  tjedno- nepuno radno vrijeme

                                   -  neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine i Torčec

           Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka                             

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22   ).   i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 25.04.2023. do 03.05.2023.g.  

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE

Dunja Valenčak

           

 

 

           

Objava 20. 4. 2023.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
KLASA: 112-02/23-01/27
URBROJ: 2137-32-23-01
Drnje, 20.04.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.151/22 )) i projekta PRILIKA ZA SVE 5 (  UP.03.2.1.07.0006 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   2  izvršitelja/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi ( Ako osoba nema završenu  edukaciju  ,ista će se naknadno obaviti).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  20.04.2023. do 28.04.2023. g.

 

RAVNATELJ ICA:

 Dunja Valenčak

                                                                                                   

Objava 13. 3. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

Klasa: 112-02/23-01/14
Urbroj: 2137-32-23-01
Drnje, 13.03.2023.     

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

                        1. UČITELJ/ICA    GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 7  sati tjedno ukupnog radnog vremena-    nepuno radno vrijeme

                                   -  neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine

                        2. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati  tjedno- puno radno vrijeme

                                   -  određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.
            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
            Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 13.03.2023.  do 21.03.2023.

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE

 Dunja Valenčak

 

Objava 1. 2. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

KLASA: 112-02/23-01/4
URBROJ: 2137-32-23-01
Drnje, 31.01.2023.     

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

                        1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  - 1 izvršitelj/ica

                                    - 40  sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada  Hlebine

                        2. SOCIJALNI  PEDAGOG/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati  tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - određeno vrijeme

                                   - mjesto  rada Drnje                                            

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                                

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 01.02.2023.g.  do 08.02.2023.g. 

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE 

  Dunja Valenčak

Objava 25. 1. 2023.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 2137-32-23-01

Drnje, 25.01.2023.  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.)) i projekta PRILIKA ZA SVE 5 (  UP.03.2.1.07.0006 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   2  izvršitelja/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ).

 • Završena srednja četverogodišnja škola.
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Završena edukacija  za  rad   pomoćnika u nastavi ( Ako osoba nema završenu  edukaciju  ,ista će se naknadno obaviti).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv ) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

 Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od  25.01.2023. do 02.02.2023.  

RAVNATELJ ICA:

 Dunja Valenčak

                                                                                                   

Objava 11. 10. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

Klasa: 112-02/22-01/48
Urbroj: 2137-32-22-01
Drnje, 11.10.2022.     

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH  MJESTA

 

                        1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 16 sati tjedno ukupnog radnog vremena-   nepuno radno vrijeme

                                   - određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje

                        2. UČITELJ/ICA  FIZIKE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 12 sati tjedno ukupnog radnog vremena-   nepuno radno vrijeme

                                   -  neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine i Drnje

                        3. UČITELJ/ICA    GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 7  sati tjedno ukupnog radnog vremena-    nepuno radno vrijeme

                                   -  neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine

                        4. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati  tjedno- puno radno vrijeme

                                   -  određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine

       

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                       

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20)  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 11.10.2022. do 19.10.2022.  

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE 

 Dunja Valenčak            

Objava 23. 8. 2022.

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-02/22-01/44

URBROJ: 2137-32-22-01

Drnje, 23.08.2022.  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.)) i projekta PRILIKA ZA SVE 5 (  UP.03.2.1.07.0006 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. ravnateljica  OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA  OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE

 1. Pomoćnik/ica u nastavi, nepuno određeno radno vrijeme (30 sati tjedno) - 3 izvršitelja/ice
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ).

 • završena srednja četverogodišnja škola
 • da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • završena edukacija  za rad pomoćnika u nastavi (ako osoba nema završenu edukaciju, ista će se naknadno obaviti)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (domovnica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

 

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima - TKU

Na javni poziv  (u daljnjem tekstu: poziv) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu  za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://tinyurl.com/386a9xd5

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://tinyurl.com/vuzcm3au

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi Program  uvođenja u rad (za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni poziv  ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni povodom javnog poziva  poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku, a obavijest će biti istaknuta na mrežnim stranicama škole.

Rok za podnošenje prijava je od 23. 08. 2022. do 31. 08. 2022. godine.

 

RAVNATELJICA:

 Dunja Valenčak

 

 

Objava 21. 6. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72, Drnje

 

Klasa: 112-02/22-01/41

Urbroj: 2137-32-22-01

Drnje, 21.06.2022.    

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

                                    1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica

                                    - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena - puno radno

vrijeme

                                    - neodređeno  vrijeme

                                    - mjesto rada Drnje

                                   

            Uvjeti  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 6/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18  64, 98/19, 64/20)  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

             Uvjet za voditelja/ice računovodstva: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije  - visoka stručna sprema ekonomske struke.

                                                           

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

https://tinyurl.com/5n6jcvvr

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

https://tinyurl.com/ycktauhc

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme  testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a obavijest  o tome bit će istaknuta na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/.

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

            Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu (kopija), domovnicu (kopija), uvjerenje o nekažnjavanju - ne stariju od 6 mjeseci, potvrdu mirovinskog  osiguranja (kopija).

           

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na sljedeću adresu:

                                  OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK  DRNJE

 Pemija 72 , Drnje, 48 316 Đelekovec.

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.    

 

Natječaj traje od 21.06.2022. do 29.06.2022.   

                                                                                                                                                                    Ravnateljica škole:                                          

Dunja Valenčak                       

           

 

 

 

Objava: 10.6. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje
Klasa: 112-02/22-01/39
Urbroj: 2137-32-22-01
Drnje, 10.06.2022.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN.: br.87/08, 86/09 92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, i
7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica Osnovne škole Fran Koncelak Drnje raspisuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG RADNOG MJESTA

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica
- 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme
- neodređeno vrijeme
- mjesto rada Drnje

.
Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 6/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18 64,
98/19, 64/20 ). i Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje te radno iskustvo od najmanje
godinu dana na poslovima voditelja/ice računovodstva u školi.

Uvjet za voditelja/ice računovodstva : završen diplomski sveučilišni studij ekonomije
odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije - visoka stručna sprema ekonomske
struke .

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19,
84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92,
77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine
broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz
Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati
se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a
imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj
121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom
103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na
natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz
stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016.
godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih
podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se
smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u
svrhu provođenja natječajnog postupka.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su
prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su
provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za
vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije
pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.
Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se
provesti procjena odnosno vrednovanje.
Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na
intervju.
Sadržaj i način vrednovanja te mjesto i vrijeme testiranja biti će objavljeni na mrežnoj
stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest o tome
bit će istaknuta na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-
fkoncelak-drnje.skole.hr/
Rok prijave je osam dana od objave natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu priložiti: životopis, diplomu- ( kopija) , domovnicu- ( kopija) , uvjerenje o
nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci , potvrdu mirovinskog osiguranja- (kopija).

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE ,
Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese
pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja

Natječaj traje od 10.06.2022. do 18.06.2022.

RAVNATELJICA ŠKOLE

Dunja Valenčak

 

Objava: 9.5. 2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-02/22-01/35

Urbroj: 2137-32-22-01

Drnje, 09.05.2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09 92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, i 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica Osnovne škole Fran Koncelak Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG RADNOG MJESTA

 

 

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica

- 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

- određeno vrijeme

- mjesto rada Hlebine

 

 

 

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

 

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ). i prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019. i 75/20).

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja te mjesto i vrijeme testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest o tome bit će istaknuta na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu priložiti: životopis, diplomu- ( kopija) , domovnicu- ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci , potvrdu mirovinskog osiguranja- (kopija).

 

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE ,

Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

 

 

Natječaj traje od 09.05.2022. do 17.05.2022.

RAVNATELJICA ŠKOLE Dunja Valenčak

 


 

 

 

Objava: 21.3.2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-02/22-01/25

Urbroj: 2137-32-22-01

Drnje, 21.03.2022.    

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica   Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH    MJESTA

 

 

 

                        1. UČITELJ/ICA FIZIKE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 8 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                   - neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine

 

                                  

                        2. UČITELJ/ICA PRIRODE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 13 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                   - određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje

 

 

                        3. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje, Hlebine, Sigetec, Peteranec

 

                        4. SOCIJALNI PEDAGOG/INJA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - određeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje

 

                                  

 

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                  

 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20).

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

 

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

 

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

 

 

 

Natječaj traje od 21.03.2022. do  29.03.2022.  

                                                                                              RAVNATELJICA  ŠKOLE                                                                                                           Dunja Valenčak                        

           

 

 

           

Objava: 25.2.2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

Klasa: 112-02/22-01/5
Urbroj: 2137-32-22-01
Drnje, 25.02.2022.     

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

                        1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Hlebine                                                      

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                      

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja. 

Natječaj traje od 25.02.2022. do 05.03.2022.   

                                                                                              RAVNATELJICA ŠKOLE
       Dunja Valenčak                       

           

 

 

           

Objava: 14. 1. 2022.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72,
Drnje

Klasa: 112-02/22-01/1
Urbroj: 2137-32-22-01
Drnje, 14.01.2022.    

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnateljica  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

                        1. PEDAGOG/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                   - neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje, Sigetec, Torčec, Peteranec, Hlebine

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivaju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

            Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,
 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja  

Natječaj traje od 15.01.2022. do 22.01.2022.  


RAVNATELJICA ŠKOLE 
Dunja Valenčak                       

           

 

 

           

Objava: 25. 11. 2021.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72, Drnje

Klasa: 112-01/21-01/263
Urbroj: 2137-32-21-01
Drnje ,24.11.2021.   

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnatelj  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH    MJESTA

                                   1. UČITELJ/ICA  LIKOVNE KULTURE  - 1 izvršitelj/ica

                                    - 11 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                               - određeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Hlebine

 

                                    2. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica

- 20  sati tjedno ukupnog radnog vremena-  nepuno radno vrijeme

                                               - neodređeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Sigetec

 

                                   3. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica

                                   - 20  sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                               -neodređeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Drnje, Torčec

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                  

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20) za radno mjesto pod broj 1.

Za radna mjesta pod 2. i 3. sukladno  Pravilniku o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom za učiteljem/icom likovne kulture.

Za radna mjesta spremača/ice testiranje će se provesti  usmeno odnosno razgovorom .

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja  

Natječaj traje od 25.11.2021. do   03.12.2021.  

                                                                                                             

   RAVNATELJ ŠKOLE                                                                                                        

   Ivan Pikivača                         

           

 

 

           

 

 

           

Objava: 15. 10. 2021.

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE

PEMIJA 72,

DRNJE,

KLASA:112-01/21-01/191

URBROJ:2137-32-21-02

Drnje, 15.10.2021.

 

Na temelju članka 126., stavaka 1. - 3.  i članka 127., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18. , 98/19. i 64/20) i članka 83. Statuta Osnovne škole Fran Koncelak Drnje ,  Školski odbor Osnovne škole Fran Koncelak Drnje ,  raspisuje

NATJEČAJ

 za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole  Fran Koncelak Drnje

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157., stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2)  uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3)  najmanje osam  godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (st. 1.).

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1., točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova (st. 2). Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz  stavka 1., točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.) (st. 3.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine  i iskustvo rada na projektima.

 Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis

- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških  kompetencija)

- uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)

- program rada za mandatno razdoblje

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanje stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu  rada na projektima.

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Osnovne škole Fran Koncelak Drnje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana (45)  od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu: Osnovna škola Fran Koncelak Drnje – Školski odbor -  Pemija 72, Drnje , 48316 Đelekovec , u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ponuda za ravnatelja – ne otvaraj“.

 

                                                                     Osnovna škola Fran Koncelak Drnje

 

 

Objava: 7. 10. 2021. 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-01/21-01/193

Urbroj: 2137-32-21-01

Drnje, 06.10.2021.    

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnatelj  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

 

 

                        1. UČITELJ/ICA PRIRODE  - 1 izvršitelj/ica

                                   - 13 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                   - neodređeno  vrijeme

                                   - mjesto rada Drnje

 

                                  

                                   

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                  

 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20).

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

 

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

 

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja  

 

 

 

Natječaj traje od 07.10.2021.  do  15.10.2021.   

                                                                                              RAVNATELJ ŠKOLE                                                                                                           Ivan Pikivača                         

           

 

 

           

Objava2: 29. 9. 2021. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-01/21-01/190

Urbroj: 2137-32-21-01

Drnje,28.09.2021.   

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) ravnatelj  Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH   RADNIH    MJESTA

 

 

 

                                   1. UČITELJ/ICA FIZIKE - 1 izvršitelj/ica

                                               - 8 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                               - neodređeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Hlebine

 

                                  

                                    2. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj/ica

                                               - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                               - neodređeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Drnje

 

 

                                   3. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                               - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                               - određeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Drnje, Hlebine, Sigetec, Peteranec

 

                                   4. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica

                                               - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                               - neodređeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Torčec

 

                                   5. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica

                                               - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                               - određeno  vrijeme

                                               - mjesto rada Hlebine

 

 

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

                                  

 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  6/2019. i 75/20).

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja   te mjesto i  vrijeme   testiranja  biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

 

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

             Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

            Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci  , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

 

            Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

                                   OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

 Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

            Kandidatom  prijavljenim na natječaj  smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja  

 

 

 

Natječaj traje od 29.09.2021. do  07.10. 2021.  

                                                                                              RAVNATELJ ŠKOLE                                                                                                Ivan Pikivača              

Objava1: 29. 9. 2021. 

 

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2137-32-21-01

Drnje, 29.09.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ., 98/19., 64/20.)) i projekta PRILIKA ZA SVE 4 -  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.ravnatelj OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA

UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE 

 1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   3  izvršitelj/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ).

 • Završeno najmanje četverogodišnje, srednjoškolsko obrazovanje
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Dodatnu  prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

 Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku.

 

Rok za podnošenje prijava je od 29.09.2021. do  07.10.2021. g.

 

 

RAVNATELJ : Ivan Pikivača

Objava: 12. 5. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-01/21-01/107

Urbroj: 2137-32-21-01

Drnje,12.05.2021.   

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG   MJESTA

 

                                   1. UČITELJ/ICA HRVATSKOGA  JEZIKA - 1 izvršitelj/ica

                                               - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                               - određeno  vrijeme                       

 

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                    

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).           

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju i žele koristiti to pravo, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Uz prijavu priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK   DRNJE ,

Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

Nepotpune i nepravodobne prijave   neće se razmatrati.

Natječaj traje od 12.05.2021.g. do 20.05.2021.g. 

 

 

                                                                                                RAVNATELJ ŠKOLE

Ivan Pikivača                  

           

Objava: 26. 4. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72, 48 316 Drnje

Klasa: 112-01/21-01/76

Urbroj: 2137-32-21-01

Drnje, 26. 04. 2021.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17, 68/18, 98/19, 64/20, ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica

- 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena, puno radno vrijeme

- određeno  vrijeme

- mjesto rada Drnje

 

                Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.            

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 6/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18  64, 98/19, 64/20  ).  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

            Uvjet za voditelja/ice računovodstva: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije  - visoka stručna sprema ekonomske struke.

            Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

             >> Otvori: Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnatelj Osnovne škole Fran Koncelak Drnje imenovat će povjerenstvo za provođenje natječaja. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Povjerenstvo će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete održati testiranje i  razgovor (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju i  razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Točan datum i vrijeme testiranja i  razgovora Povjerenstva s kandidatima biti će objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje: http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/.

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu  priložiti: životopis,  diplomu (kopija), domovnicu (kopija), uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu mirovinskog osiguranja (kopija).

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

                                  

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE

PEMIJA 72, DRNJE, 48 316 ĐELEKOVEC

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 26. 04. 2021. do 04. 05. 2021.

Ravnatelj škole

Ivan Pikivča

 

 

Objava: 9. 03. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72, Drnje

Klasa: 112-01/21-01/38
Urbroj: 2137-32-21-01

Drnje, 09.03.2021.    

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica; - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme; - određeno  vrijeme

                                

 2. UČITELJ/ICA  FIZIKE - 1 izvršitelj/ica; - 12 sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme;  - neodređeno vrijeme                                                                   

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                                   

 

            Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).      

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju i žele koristiti to pravo, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

            Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

            Uz prijavu priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE
Pemija 72 , Drnje, 48316 Đelekovec .

Nepotpune i nepravodobne prijave   neće se razmatrati.

 

Natječaj traje od 09.03.2021.g. do 17.03.2021.g. 


RAVNATELJ ŠKOLE:  Ivan Pikivača                               

           

Objava: 4. 12. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72,

Drnje

 

Klasa: 112-01/20-01/151

Urbroj: 2137-32-20-01

Drnje, 04.12.2020.   

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18 ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje,

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                     - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                                     - neodređeno  vrijeme

2. UČITELJ/ICA  INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                       - 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena- puno radno vrijeme

                                                       - neodređeno vrijeme  

3 .UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica

                                                     -  4  sata tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                                     - neodređeno  vrijeme

4 .UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica

                                                                                              - 16  sati tjedno ukupnog radnog vremena- nepuno radno vrijeme

                                                                                              - određeno   vrijeme

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.

               Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18 ).  i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

               Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

              Kandidati koji se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju i žele koristiti to pravo, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok prijave je osam dana od objave natječaja. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Elementi vrednovanja kandidata su provjera znanja testiranjem (pismeno i/ili usmeno) i razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj. Kandidat koji nije pristupio vrednovanju, ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su zadovoljili na vrednovanju provjerom znanja testiranjem, pozivanju se na intervju.

Sadržaj i način vrednovanja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom rok, a obavijest  o tome  bit će istaknuta  na mrežnoj stranici u Osnovne škole Fran Koncelak Drnje http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu (kopija)
 • domovnicu (kopija)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja
 • potvrdu mirovinskog osiguranja (kopija)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE,  Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec .

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.           

Natječaj traje od 04.12.2020.g. do 12.12.2020.g. 

RAVNATELJ ŠKOLE 

Ivan Pikivača

                                                                                                                          

Objava: 18. 08. 2020.

 

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 2137-32-20-01

Drnje, 17.08.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ) i projekta PRILIKA ZA SVE 3 -  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III “ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020, ravnatelj OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 1. Pomoćnik/ica  u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) -   3  izvršitelj/ica.
 2. Uvjeti:

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18).

 • Završeno najmanje četverogodišnje, srednjoškolsko obrazovanje
 • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Dodatnu  prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad : sukladno važećim propisima - TKU

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati/kinje koje se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su  dostaviti sve dokaze o
ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 102. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze  iz članka 103. stavka 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20

ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je od 18.08.2020. do 26.08.2020.

RAVNATELJ: Ivan Pikivača

                                                                                   

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72, Drnje

Klasa: 112-01/20-01/87

Urbroj: 2137-32-20-01

Drnje, 17.08.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17, 68/18 ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

          1. SPREMAČ/ICA  - 1 izvršitelj/ica

              - 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena - nepuno radno vrijeme

              - neodređeno  vrijeme                                                         

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                             

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 6/12, 86/12,126/12, 94/13,  152/14 i 7/17, 68/18 ).  i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 • (Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja- nalazi se  u nastavku.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnatelj Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  imenovat će povjerenstvo za provođenje natječaja. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Usmeno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  objavit će se  u MŠ Drnje o čemu će kandidati  biti obaviješteni .

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio  usmenom  vrednovanju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Točan datum i vrijeme vrednovanja kandidata  biti će objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje  http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu  priložiti: životopis,  svjedodžbu-(kopija), domovnicu-(kopija), uvjerenje o nekažnjavanju , potvrdu mirovinskog  osiguranja-(kopija).

Isprave uz prijavu prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE,

Pemija 72, Drnje,

48316 Đelekovec.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava  formalne uvjete iz natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku.

Natječaj traje od 18.08.2020. do 26.08.2020.

 

RAVNATELJ ŠKOLE: Ivan Pikivača                                                                           

         

  

 

 

 

ARHIVA NATJEČAJA:

Priloženi dokumenti:
27 Natjecaj - 20.01.2020.docx
26 Natjecaj - 18.11.2019.docx
25 Natjecaj - 21.10.2019.docx
24 Natjecaj - 13.9.2019.docx
Ponistenje natjecaja 29.3.2019.docx
23 Natjecaj - 28.3.2019.docx
22. Natjecaj - 8.3.2019.docx
21 Natjecaj - 22.10.2018.docx
20 Natjecaj - 31.7.2018.docx
19 Natjecaj - 7.5.2018.docx
18 Natjecaj - 6.3.2018 .docx
17 Natjecaj - 23.10.2017..docx
16 Natjecaj - 12.9.2017.docx
15 Natjecaj - 26.4.2017.docx
14 Natjecaj - 20.2.2017.docx
13 Natjecaj - 1.12.2016.docx
12 Natjecaj - 07.11.2016..docx
11 Natjecaj - 02.08.2016..docx
10 Natjecaj - 10.05.2016..docx
09 Natjecaj - 11.04.2016.docx
08 Natjecaj - 10.03.2016.docx
07 Natjecaj - 16.02.2016.docx
06 Natjecaj - 14.12.2015.docx
05 Natjecaj - 24.11.2015.docx
04 Natjecaj - 17.11.2015.docx
03 Natjecaj - 10.11.2015.docx
02 Natjecaj - 09.09.2015.docx
01 Javni poziv - 09.09.2015.docx
09.03.2021. natjecaj biologija i fizika.doc
26 .04. 2021. NATJECAJ.doc
12.05. .2021. natjecaj hrvatski jezik.doc
29.09.2021. javni poziv - pomocnici.docx
29.09.2021. natjecaj- ucitelji.doc
06.10.2021. natjecaj- ucitelji- priroda.doc
natjeca 15 10 ravnatelj ica.docx
24.11.2021. natjecaj- likovni i spramecice.doc
14.01.2022. PEDAGOG.doc
25.02.2022. razredna nastava - HLEBINE.doc
21.03.2021. natjecaj- ucitelji i socijalni pedagog.doc
10.05.2022. razredna nastava - HLEBINE.doc
10.06.2022 voditelj racunovodstva.doc
21. 06.2022 voditelj racunovodstva.doc
23.08.2022. Javni poziv - pomocnici.docx
12.10.2022. NATJECAJI.doc
25.01.2023. javni poziv - pomocnici.docx
31.01.2023. natjecaj socijalni pedagog i razredna nastava.doc
13.3.2023. natjacaj.doc
20.04.2023. javni poziv - pomocnici.docx
25.04.2023. natjacaj.doc
20.09,.2023. javni poziv - pomocnici.docx
9-23 natjacaj.doc
8.11.2023. javni poziv - pomocnici.docx
9.1.2024. javni poziv - pomocnici.docx
2-24- natjecaj.doc
3-24- natjecaj.doc
5.3.2024. javni poziv - pomocnici.docx
Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto ucitelj glazbene kulture nepuno radno vrijeme - D. Hodalic.pdf
Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto uciteljica glazbene kulture puno radno vrijeme-M.Sarec.pdf
Obavijest o odabriu kandidata na radno mjesto pomocnici u nastavi-T. Ma erek i G.Blagaj.pdf


Sudjelujemo...

 

     

   Natjecanje u financijskoj

           pismenosti

 

   

        Klokan bez granica

       

        Dabar natjecanje

     

      Sudoku natjecanje

         

      Večer matematike

  

  Eratostenov eksperiment

       

   Budi internet genijalac

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Anketa
Provodiš li rado svoje slobodno vrijeme u kutku za čitanje (Drnje i Hlebine)?Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2016.

Ukupno: 334502
CMS za škole logo
Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje / Pemija 72, HR-48322 Drnje / os-fkoncelak-drnje.skole.hr / ured@os-fkoncelak-drnje.skole.hr
preskoči na navigaciju