2012-11-06 08:19:47

Pravilnici

U prilogu se nalaze sljedeći pravilnici:

- Pravilnik o kućnom redu

- Pravilnik o pedagoškim mjerama.


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje