Naslov Autor(i) Jezik
Elementi i kriteriji vrednovanja Adela Stilin
Hrvatski
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLANOVI I OSTALO Maja Hižman
Hrvatski
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM Maja Hižman
Hrvatski
KUĆNI RED Adela Stilin
Hrvatski
Kuhinja Adela Stilin
Hrvatski
STATUT ŠKOLE Maja Hižman
Hrvatski
ŠKOLSKI KURIKULUM Maja Hižman
Hrvatski
Školski odbor Adela Stilin
Hrvatski
ŽUPANIJA Adela Stilin
Hrvatski
22.02.2022. registar ugovora.docx Adela Stilin
Hrvatski
24.02.2023. REGISTAR SKLOPLJEJIN UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI U 2022.docx Adela Stilin
Hrvatski
24.02.2023. registar ugovora.pdf Adela Stilin
Hrvatski
24.1.2022. GODIŠNJI PLAN RADA POVJERENIKA ZA ETIKU.docx Adela Stilin
Hrvatski
24.1.2022. GODIŠNJI PLAN RADA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE.docx Adela Stilin
Hrvatski
27.02.2019. REGISTAR-UGOVORA- DRNJE- 2018.xlsx Maja Hižman
Hrvatski
31.10.2019. PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA.doc Maja Hižman
Hrvatski
Akcijski plan Osnovna škola Fran Koncelak Drnje.pdf Maja Hižman
Hrvatski
ETIČKI KODEKS OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješče o provedbi ZPPI za 2015.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.csv Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2017 - 18..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2018 - 19 objava na webu.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2019 - 20.pdf Adela Stilin
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2020 - 21.pdf Adela Stilin
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2021 - 22.pdf Adela Stilin
Hrvatski
Izvještaj ravnatelja o radu škole na kraju 2015 - 16.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvještaj ravnatelja o radu škole na kraju 2016 - 17.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Kućni red OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Odluka 22 o imenovanju povjerljive osobe.doc Adela Stilin
Hrvatski
odluka 22 o im zamjenika povjerljive osobe- zamjenik.doc Adela Stilin
Hrvatski
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Odluka o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.pdf Adela Stilin
Hrvatski
Odluka o osobi za nepravilnosti.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Odluka o povjereniku za etiku (3).pdf Maja Hižman
Hrvatski
ODLUKA-Službenik za informiranje.doc Maja Hižman
Hrvatski
Plan klasifikacijskih oznaka - Drnje.docx Adela Stilin
Hrvatski
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.pdf Adela Stilin
Hrvatski
PRAVILNIK O KORIŠTENJU VALSTITIH PRIHOIDA I DONACIJA.docx Adela Stilin
Hrvatski
Pravilnik o kućnom redu.pdf Adela Stilin
Hrvatski
Pravilnik o odgovarajucoj vrsti obrazovanja ucitelja i strucnih suradnika u osnovnoj skoli nn 6_19.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o pedagoškim mjerama.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.docx Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o radu 2023..doc Stjepana Kadić
Hrvatski
PRAVILNIK O RADU OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o radu školske knjižnice Drnje 2023..doc Adela Stilin
Hrvatski
Pravilnik o stjecanju i koristenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na trzistu.docx Maja Hižman
Hrvatski
PRAVILNIK O ZAPOŠLJAVANJU- DRNJE.docx Maja Hižman
Hrvatski
PRAVILNIK škole 2017.docx Maja Hižman
Hrvatski
Procedura_blagajnickog_poslovanja.docm Maja Hižman
Hrvatski
PROCEDURA_DOSTAVLJANJA_SKLOPLJENIH_UGOVORA_IZ_KOJIH_PROIZLAZE_FISKALNI_UCINCI.docx Maja Hižman
Hrvatski
PROCEDURA_NAPLATE_PRIHODA.doc Maja Hižman
Hrvatski
Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama -30.10.2019..docx Maja Hižman
Hrvatski
Procedura_zaprimanja_i_provjere_racuna.docx Maja Hižman
Hrvatski
Registar_ugovora_2020.xlsx Adela Stilin
Hrvatski
Registar ugovora.docx Maja Hižman
Hrvatski
REGISTAR-UGOVORA- DRNJE- 2017..xlsx Maja Hižman
Hrvatski
Vatrogasci-edukativna brosura.pdf Adela Stilin
Hrvatski